Privacy

/Privacy

Privacy Statement

Klusbedrijfbas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij, Klusbedrijfbas dragen ervoor zorg dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met dit Privacy Statement willen we je graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met je gegevens doen en welke rechten je als betrokkene hebt. Daarnaast willen we je informeren over de cookies die we plaatsen wanneer je deze internetsite bezoekt. Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en zullen alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, jij als bezoeker van de website en/of klant in dit geval. We verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens, zoals je geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres, bezorg- en/of factuuradres, telefoonnummer, geboortedatum en bedrijfsnaam. Klusbedrijfbas zal je nimmer om bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, politieke meningen, ras, gezondheid of anders, vragen. Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst en/of het versturen van marketingberichten. De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst, door jou gegeven toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief) of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Indien je toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking, heb je het recht die toestemming later in te trekken. Intrekking van je toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en jouw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Wij beschermen en beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Waar nodig worden bewerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren. We zullen jouw gegevens nimmer verstrekken aan andere derde partijen dan onze bewerkers zonder jouw toestemming. Verder bewaren we jouw persoonsgegevens voor zolang als dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Je hebt recht op inzage in de gegevens die we van/over je verwerken. Ook heb je het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen je verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat je dit hebt ingediend, in behandeling nemen. Verder kun je, indien je daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Klusbedrijfbas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Klusbedrijfbaszijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Klusbedrijfbas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Klusbedrijfbas de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Klusbedrijfbas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Klusbedrijfbas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Klusbedrijfbas de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Klusbedrijfbas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Bewaartermijn

Klusbedrijfbas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Klusbedrijfbas van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Dorpsstraat 14 – 1734 JG – Oude Niedorp

Mobile: 06-52471580

Web: www.klusbedrijfbas.nl